Đóng mới mô hình tàu ngầm phục vụ đào tạo - Trường Trung cấp Hải Quân

 


Refractory maintenance for Reformer - PVCFC turn around 2016


Replace packing for CO2 absorber - PVCFC turn around 2016